top of page
Abstract Clouds
Abstract Clouds

Utsatt för brott?
Du är inte ensam. 
 

Vid pågående brott ring 112.

Vill du anmäla ett brott i efterhand kan du istället ringa 114 14.

In case of emergency, dial 112.

I Sverige har det anmälts minst 1,4 miljoner brott varje år de senaste 10 åren.

Under 2023 anmäldes 1,517 058.

Du är inte ensam.

Är du eller någon du känner utsatt för brott?

Är du osäker eller inte vet om det du eller din närstående varit med om rubriceras som brott?

 

Akuttider erbjuds till dig som är i behov av omedelbart stöd.

Vid hög belastning kan du komma att hänvisas vidare.

Vid pågående brott ring 112

contact@nogiholistic.com

(+46) 76 632 05 89

Här är olika sätt som jag kan hjälpa dig som är utsatt eller anhörig:

 

Stöd och empati. Jag erbjuder ett stödjande och empatiskt lyssnande öra. Att kunna dela sina känslor och upplevelser med någon professionell är en viktig del av att bearbeta trauma.

Bearbetning av känslor. Jag hjälper dig att utforska och förstå de känslor som är förknippade med brottet. Det kan inkludera rädsla, ilska, sorg, skam eller andra komplexa känslor.

 

Säker miljö för reflektion. Tillsammans skapar vi en trygg och konfidentiell miljö där du kan reflektera över händelserna utan rädsla för fördömande.

 

Rättsligt stöd. Jag kan stödja dig genom den rättsliga processen, inklusive att förklara rättsliga förfaranden, förbereda dig för att vittna och erbjuda emotionellt stöd under rättsliga möten.

 

Identifiering av Coping-strategier. Vi tar tillsammans fram och implementerar hälsosamma coping-strategier för att hantera stress och ångest till följd av brottet.

 

Självupptäckt och styrka. Genom våra samtal upptäcker du dina egna resurser och styrkor som kan hjälpa dig att övervinna svårigheter och bygga upp en känsla av kontroll över ditt eget liv igen.

Terapi är en individuell process, och det kan ta tid att bearbeta och hantera konsekvenserna av ett brott.

Viktiga telefonnummer

 

Polisen:

114 14 

Brottsofferjouren:

116 006

Brottsoffermyndigheten 

090 70 82 00

Kvinnofridslinjen:

020 50 50 50

Bris för barn:

116 111

Bris vuxentelefon:

0771 50 50 50

Jourhavande medmänniska:

08 702 16 80

Självmordslinjen:

90 101

Akuta situationer: 112

Misshandel 2023

Statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att 86 000 fall av misshandel polisammäldes. 

Ca 30 600 misshandel mot man 18 år eller äldre.

Ca 30 000 misshandel mot kvinna 18 år eller äldre.

Olika typer av brott

 

Brott kan variera avsevärt och kan indelas i olika kategorier baserat på dess natur och allvarlighetsgrad. Nedan följer ett urval, det finns många andra typer av brott.

Egendomsbrott:

Stöld: Olovlig tagning av någons egendom.

Inbrott: Olagligt intrång i någons bostad eller egendom med avsikt att begå brott.

Skadegörelse: Att med avsikt förstöra eller skada någons egendom.

 

Våldsbrott:

Misshandel: Fysiskt angripa eller skada någon.

Mord och dråp: Att döda en annan person.

Rån: Att stjäla något från någon med hot om eller användning av våld.

 

Sexualbrott:

Våldtäkt: Tvångsmässig sexuell kontakt utan samtycke.

Sexuellt övergrepp: Oönskade sexuella handlingar eller trakasserier.

Barnpornografi: Produktion eller distribution av barnpornografiskt material.

 

Ekonomiska brott:

Bedrägeri: Att lura någon för personlig vinning.

Penningtvätt: Att försöka dölja ursprunget av olagligt erhållna pengar.

Falskmyntning: Att producera falska pengar.

 

Cyberbrott:

Dataintrång: Olovligt åtkomst till datorsystem eller nätverk.

Identitetsstöld: Att använda någons personliga information utan tillstånd.

Datorbrott: Brott som involverar användning av datorer och internet för att begå brott.

 

Exempel på olika typer av våld i nära relation:

Fysiskt våld:

Denna form av våld innebär användning av fysisk kraft mot en annan person, vilket kan leda till smärta, skada eller till och med död. Det inkluderar slag, sparkar, knivhugg, strypning och andra handlingar som orsakar kroppslig skada.

Verbalt våld:

Verbalt våld innebär användning av ord eller verbala uttryck för att skada eller kontrollera andra. Det kan inkludera hot, förolämpningar, nedvärderande kommentarer eller kränkande språk.

Psykologiskt/emotionellt våld:

Detta innebär att använda psykologiska eller känslomässiga manipulationstaktiker för att kontrollera eller skada en annan person. Det kan inkludera hot om isolering, förnedring, hot om självmord eller ständig nedvärdering.

Sexuellt våld:

Sexuellt våld omfattar alla former av ofrivillig sexuell interaktion eller övergrepp. Det inkluderar våldtäkt, sexuellt tvång, sexuella trakasserier och andra kränkningar av sexuell integritet.

Ekonomiskt våld:

Detta innebär att kontrollera eller begränsa en persons ekonomiska resurser för att utöva makt och kontroll. Det kan inkludera att hindra någon från att arbeta, kontrollera ekonomin eller förhindra åtkomst till pengar och resurser.

Strukturellt våld:

Denna form av våld är kopplad till samhällsstrukturer och system. Det kan inkludera diskriminerande lagar, ojämlika ekonomiska förhållanden eller andra faktorer som skapar och upprätthåller orättvisa maktrelationer.

Läs mer,

 

 

 

 

 

Det är viktigt att notera att olika typer av våld ofta är sammankopplade, och att de alla har allvarliga konsekvenser för dem som utsätts för dem. 

Dessa brott kan också klassificeras som antingen förbrytelser (allvarligare brott) eller förseelser (mindre allvarliga brott) beroende på straffets karaktär. Lagar varierar mellan olika jurisdiktioner, så brott kan definieras och bestraffas olika i olika delar av världen.

BARN1.jpg

    Glöm inte oss!
Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 November 1989. Konventionen fastställer en omfattande uppsättning rättigheter för barn och syftar till att skydda deras välbefinnande, trygghet och utveckling. Den omfattar rättigheter som rätten till liv, överlevnad, utveckling, skydd mot våld och övergrepp; samt rätten till deltagande och yttrandefrihet. Barnkonventionen består av 54 artiklar som 156 länder skrivit under och förbundit sig att följa.

De 4 grundläggande principerna som alltid ska beaktas är:

2 ) Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

3 ) Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

6 ) Alla barn har rätt till liv och utveckling.

12 ) Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

Konventionen trädde i kraft i Sverigen år 1990 och är sedan 1 januari 2020 svensk lag.

Barnfridslagen innebär att det att det numera är straffbart att låta ett barn bevittna brott som exempelvis våld, hot och sexuella övergrepp mellan två personer som båda kan räknas som närstående till barnet. Barnet blir själv målsägande och har rätt till målsägandebiträde.

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa bör du anmäla detta.

Anmälan lämnas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Vid akut fara eller pågående brott, ring alltid 112.

bottom of page